REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WYPOZYCZALNIA24.NET

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://wypozyczalnia24.net (dalej jako: „Wypozyczalnia24.net”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

 

Wypozyczalnia24.net to platforma internetowa, przybliżająca Usługobiorcom zasady oraz szczegółowe informacje dotyczące krótko- i długoterminowego wynajmu samochodów. Długoterminowy wynajem oferowany przez Wypozyczalnia24.net stanowi alternatywę dla zakupu lub leasingu samochodu dla firm. Jednocześnie poprzez Serwis zawarcie docelowej umowy wynajmu rzeczy ruchomej nie jest możliwe. Celem zawarcia umowy wynajmu niezbędny jest każdorazowy kontakt z Usługodawcą już poza Serwisem.

 

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie jest możliwe zawarcie umowy najmu. Informacje zawarte zarówno w zapytaniach, jak i ofertach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy wynajmu samochodu objętego zapytaniem lub ofertą niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Wypozyczalnia24.net, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

 

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

 

Zespół Wypozyczalnia24.net

 


 

 1. O NAS

  Właścicielem Wypozyczalnia24.net jest spółka PROSPECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. 11 listopada 79a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543140; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł.; NIP: 6332233708; REGON: 360768340; adres poczty elektronicznej: kontakt@prospectrent.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 791 784 777 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. DEFINICJE

  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
   2. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.
   3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym w zakładce „Kontakt” umożliwiający złożenie zapytania Usługodawcy.
   4. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający Usługobiorcy złożenie Rezerwacji poprzez określenie podstawowych elementów przyszłej Umowy Wypożyczenia, w szczególności: datę i miejsce odbioru oraz zwrotu Pojazdu, wysokość Opłaty Rezerwacyjnej, rodzaj Pojazdu stanowiącego przedmiot Umowy Wypożyczenia.
   5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym, w szczególności historia złożonych Rezerwacji.
   7. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju katalogi oraz informacje produktowe zamieszczone w Serwisie Internetowym niezależnie od ich nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia określonej umowy najmu. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
   8. OPŁATA REZERWACYJNA – kwota zadatku wskazana Klientowi podczas wypełniania Formularza Rezerwacji, wpłacana Wypożyczającemu przez Klienta po potwierdzeniu Rezerwacji, której uiszczenie gwarantuje Klientowi możliwość zawarcia w określonym terminie Umowy Wypożyczenia na warunkach wskazanych w Rezerwacji.
   9. POJAZD – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma, tj. samochód będący przedmiotem Umowy Wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym. Dokładny opis Pojazdu, w tym jego stanu technicznego, wskazany jest w Cenniku.
   10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
   11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   12. REZERWACJA – zgłoszenie przez Usługobiorcę chęci zawarcia Umowy Wypożyczenia Pojazdu wskazanego w ramach Ogłoszenia w terminie określonym za pomocą Formularza Rezerwacji. Rezerwacja nie ma charakteru wiążącego dla Usługodawcy, chyba że Usługodawca ją potwierdzi, a Usługobiorca uiści Opłatę Rezerwacyjną – w takim wypadku Usługodawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy zgodnie z przyjętą Rezerwacją.
   13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WYPOZYCZALNIA24.NET – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://wypozyczalnia24.net.
   14. UMOWA WYPOŻYCZENIA; UMOWA – umowa najmu Pojazdu lub umowa o świadczenie dodatkowej usługi związanej z wynajmem Pojazdu, zawierana poza Serwisem między Usługobiorcą a Usługodawcą,
   15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   16. USŁUGOBIORCA; KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Wypozyczalnia24.net, w tym również zamierzająca zawrzeć Umowę Wypożyczenia.
   17. USŁUGODAWCA; WYPOŻYCZAJĄCY – spółka PROSPECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. 11 listopada 79a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543140; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł.; NIP: 6332233708; REGON: 360768340; adres poczty elektronicznej: kontakt@prospectrent.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 791 784 777.
   18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   19. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOZYCZALNIA24.NET

  1. Wypozyczalnia24.net to platforma internetowa, przybliżająca Usługobiorcom zasady oraz szczegółowe informacje dotyczące krótko- i długoterminowego wynajmu samochodów.
  2. Informacje produktowe znajdujące się na stronie Serwisu Internetowego, w szczególności katalogi, cenniki oraz oferty, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Serwis Internetowy umożliwia wyłącznie złożenie oraz opłacenie Rezerwacji zapewniającej Klientowi możliwość późniejszego zawarcia Umowy Wypożyczenia na interesujących go warunkach. Celem zawarcia Umowy Wypożyczenia Pojazdu objętego Ogłoszeniem niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
  4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
   1. Blog;
   2. Formularz Kontaktowy;
   3. Formularz Rezerwacji;
   4. Konto;
   5. Wyszukiwarka.
  3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.
  4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
  5. Korzystanie z Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Blog podróżnika” na stronie Serwisu Internetowego. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby dokonywania dodatkowych czynności i umożliwia przeglądanie artykułów branżowych publikowanych przez Usługodawcę. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
  6. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) wypełnieniu Formularza Kontaktowego dostępnego po przejściu do zakładki „Kontakt” oraz (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer telefonu oraz treść wiadomości.
  7. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  8. Korzystanie z Konta możliwe jest po jego utworzeniu, które następuje w wyniku złożenia pierwszej Rezerwacji przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Rezerwacji. W ramach Konta Usługobiorca uzyskuje dostęp do historii swoich Rezerwacji wraz z możliwością zarządzania nimi oraz wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej.
  9. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prospectrent.pl.
  10. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca może w ramach Wyszukiwarki skorzystać z dodatkowych opcji filtrowania i sortowania wyszukanych treści. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter nieodpłatny oraz jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
 5. DOKONYWANIE REZERWACJI W SERWISIE INTERNETOWYM

  1. Dokonanie Rezerwacji jest odpłatne. Warunkiem przyjęcia Rezerwacji przez Wypożyczającego jest wcześniejsze uiszczenie przez Klienta we wskazanym terminie Opłaty Rezerwacyjnej. W celu złożenia Rezerwacji wymagane jest utworzenie Konta, które następuje wraz z wysłaniem Formularza Rezerwacji dostępnego na stronie Ogłoszenia każdego Pojazdu, w tym również w Cenniku.
  2. Korzystanie z Formularza Rezerwacji następuje po (1) wypełnieniu Formularza Rezerwacji oraz (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rezerwacji pola „Rezerwuj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło dostępu do Konta, a także danych dotyczących Rezerwacji: rodzaj Pojazdu, usługi dodatkowe, data oraz miejsce odbioru i zwrotu Pojazdu. W przypadku Klientów niebędących konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  3. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  4. Po złożeniu Rezerwacji Wypożyczający niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany w Formularzu Rezerwacji adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji przez Wypożyczającego nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.
  5. Wypożyczający następnie weryfikuje możliwość zarezerwowania wybranego Pojazdu we wskazanym przez Klienta miejscu oraz terminie w Formularzu Rezerwacji. W przypadku gdy możliwe będzie zarezerwowanie Pojazdu, Wypożyczający niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną o przyjęciu Rezerwacji. Nieotrzymanie przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może być poczytywane za milczące przyjęcie Rezerwacji.
  6. W chwili przyjęcia Rezerwacji przez Wypożyczającego Klientowi przesłany zostaje link do płatności tytułem Opłaty Rezerwacyjnej, w wysokości wskazanej na etapie składania Rezerwacji. Dopiero wniesienie Opłaty Rezerwacyjnej gwarantuje Klientowi zarezerwowanie Pojazdu wraz z możliwością późniejszego zawarcia Umowy Wypożyczenia na warunkach wskazanych w Rezerwacji.
  7. Rezerwacja do chwili jej potwierdzenia przez Wypożyczającego oraz wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Wypożyczającego do rezerwacji Pojazdu dla Klienta oraz zawarcia z nim Umowy Wypożyczenia.
  8. Wypożyczający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Opłaty Rezerwacyjnej:
   1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Wypożyczającego.
   2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
  9. Termin płatności tytułem Opłaty Rezerwacyjnej wynosi 12 godzin od chwili przyjęcia Rezerwacji przez Wypożyczającego i przesłania Klientowi linku celem dokonania płatności.
 6. ZAWARCIE UMOWY WYPOŻYCZENIA POJAZDU

  1. Zawarcie Umowy Wypożyczenia, której przedmiotem jest Pojazd dostępny w Serwisie Internetowym, możliwe jest po uprzednim złożeniu i opłaceniu Rezerwacji przez Klienta. Umowa Wypożyczenia zostaje zawarta poza Serwisem Internetowym na warunkach przedstawionych w przyjętej przez Wypożyczającego Rezerwacji w Serwisie Internetowym.
  2. Po wniesieniu Opłaty Rezerwacyjnej dla przyjętej Rezerwacji, Klient otrzyma od Wypożyczającego drogą elektroniczną potwierdzenie zarezerwowania Pojazdu na czas potrzebny dla zawarcia Umowy Wypożyczenia.
  3. Umowa Wypożyczenia zostaje zawarta na okres wskazany w Rezerwacji, na podstawie Cennika oraz ewentualnych innych uzgodnień między Klientem a Wypożyczającym przed zawarciem Umowy.
  4. Zawarcie Umowy Wypożyczenia następuje w czasie i miejscu wskazanym w Rezerwacji, przed wydaniem Pojazdu Klientowi przez Wypożyczającego. Umowa Wypożyczenia zostaje zawarta w formie pisemnej i znajdują się w niej szczegółowe warunki najmu Pojazdu, w tym zasady jego użytkowania.
  5. Płatność tytułem Umowy Wypożyczenia zostaje uregulowana w sposób oraz w wysokości ustalonej w Rezerwacji.
 7. KONTAKT Z WYPOZYCZALNIA24.NET

  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@prospectrent.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. 11 listopada 79a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Wypozyczalnia24.net. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE WYPOZYCZALNIA24.NET

  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorcy mogą złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@prospectrent.pl lub pisemnie na adres: ul. 11 listopada 79a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
  2. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  3. Z zastrzeżeniem pkt 9 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. 11 listopada 79a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prospectrent.pl. Konsument może skorzystać w tym celu z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów (w tym umów o świadczenie usług) bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców niebędących konsumentami.
  2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Wypożyczający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu przyjęcia Rezerwacji.
  3. Wypożyczający nie jest obowiązany do zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej Klientowi niebędącemu konsumentem, jeżeli zrezygnował on z Rezerwacji po jej przyjęciu albo gdy z innych zawinionych przez niego powodów nie doszło do zawarcia Umowy Wypożyczenia.
  4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
  7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
  8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Wypożyczającym a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Wypożyczającego.
 12. PRAWA AUTORSKIE

  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Wypozyczalnia24.net zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany warunków dokonywania Rezerwacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, tj. został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


 

Dziękujemy za uważną lekturę!

 

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

 

Zapraszamy do współpracy,

 

Zespół Wypozyczalnia24.net

Wypożyczalnia24.net © 2019 | Polityka prywatności

Menu